foto2

De coördinator en alle vrijwilligers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. In die verklaring belooft de ondertekenaar om alles wat hem/haar in het kader van het werk in de hospice als vertrouwelijk ter kennis komt, geheim te houden.

De hospice zorgt er voor dat uitsluitend daartoe door haar gemachtigden en de professionele hulpverleners, inzage kunnen krijgen in de persoonlijke en medische gegevens van een gast, indien dat noodzakelijk is voor hun werk en dat degenen die inzage hebben gehad geheimhouding daarover in acht zullen nemen.

U kunt als gast inzage vragen in alle stukken die op u betrekking hebben. U kunt zelf verbetering, aanvulling en -voor zover de wet dit niet verbiedt - verwijdering van gegevens verlangen. Dit dient onze stichting dan uit te voeren. De hospice verwijdert al uw persoonlijke gegevens zodra de noodzaak tot het behoud daarvan is komen te vervallen en voor zover de wet dit niet verbiedt.